(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Cuộc họp cổ đông

Thông tin và thông báo về cuộc họp cổ đông năm 2021

Cuộc họp cổ đông này cho phép các cổ đông sử dụng tính năng bỏ phiếu điện tử diễn ra từ ngày 24 tháng 4 năm 2021 đến ngày 22 tháng 5 năm 2021. Vui lòng đăng nhập vào Nền tảng bỏ phiếu điện tử cho cuộc họp cổ đông (https://www.stockvote.com.tw) của Taiwan Depository & Clearing Corporation và sử dụng tính năng theo các hướng dẫn tương ứng.

Thời hạn đóng chuyển nhượng: Ngày 27 tháng 3 năm 2021 đến ngày 25 tháng 5 năm 2021

Ngày họp: 25 tháng 5 năm 2021

Thông tin và thông báo về cuộc họp cổ đông năm 2021
NămTiêu đềTập tin
2021Thay đổi Thông báo triệu tập
2021Thông báo triệu tập
2021Thông báo cuộc họp
2021Nội dung chương trình
2021Biên bản cuộc họp

Thông tin và thông báo về cuộc họp cổ đông năm 2020

Cuộc họp cổ đông này cho phép các cổ đông sử dụng tính năng bỏ phiếu điện tử diễn ra từ ngày 23 tháng 5 năm 2020 đến ngày 20 tháng 6 năm 2020. Vui lòng đăng nhập vào Nền tảng bỏ phiếu điện tử cho cuộc họp cổ đông (https://www.stockvote.com.tw) của Taiwan Depository & Clearing Corporation và sử dụng tính năng theo các hướng dẫn tương ứng.

Thời hạn đóng chuyển nhượng: Ngày 25 tháng 4 năm 2020 đến ngày 23 tháng 6 năm 2020

Ngày họp: Ngày 23 tháng 6 năm 2020

Thông tin và thông báo về cuộc họp cổ đông năm 2020
NămTiêu đềTập tin
2020Thông báo triệu tập
2020Thông báo cuộc họp
2020Nội dung chương trình
2020Biên bản cuộc họp

Thông tin và thông báo về cuộc họp cổ đông năm 2019

Cuộc họp cổ đông này cho phép các cổ đông sử dụng tính năng bỏ phiếu điện tử diễn ra từ ngày 25 tháng 5 năm 2019 đến ngày 22 tháng 6 năm 2019. Vui lòng đăng nhập vào Nền tảng bỏ phiếu điện tử cho cuộc họp cổ đông (https://www.stockvote.com.tw) của Taiwan Depository & Clearing Corporation và sử dụng tính năng theo các hướng dẫn tương ứng.

Thời hạn đóng chuyển nhượng: Ngày 27 tháng 4 năm 2019 đến ngày 25 tháng 6 năm 2019

Ngày họp: Ngày 25 tháng 6 năm 2019

Thông tin và thông báo về cuộc họp cổ đông năm 2019
NămTiêu đềTập tin
2019Thông báo triệu tập
2019Thông báo cuộc họp
2019Nội dung chương trình
2019Biên bản cuộc họp

Thông tin và thông báo về cuộc họp cổ đông năm 2018

Cuộc họp cổ đông này cho phép các cổ đông sử dụng tính năng bỏ phiếu điện tử diễn ra từ ngày 28 tháng 5 năm 2018 đến ngày 24 tháng 6 năm 2018. Vui lòng đăng nhập vào Nền tảng bỏ phiếu điện tử cho cuộc họp cổ đông (https://www.stockvote.com.tw) của Taiwan Depository & Clearing Corporation và sử dụng tính năng theo các hướng dẫn tương ứng.

Thời hạn đóng chuyển nhượng: Ngày 29 tháng 4 năm 2018 đến ngày 27 tháng 6 năm 2018

Ngày họp: Ngày 27 tháng 6 năm 2018

Thông tin và thông báo về cuộc họp cổ đông năm 2018
NămTiêu đềTập tin
2018Thông báo triệu tập
2018Thông báo cuộc họp
2018Nội dung chương trình
2018Biên bản cuộc họp

Thông tin và thông báo về cuộc họp cổ đông năm 2017

Cuộc họp cổ đông này cho phép các cổ đông sử dụng tính năng bỏ phiếu điện tử diễn ra từ ngày 23 tháng 5 năm 2017 đến ngày 19 tháng 6 năm 2017. Vui lòng đăng nhập vào Nền tảng bỏ phiếu điện tử cho cuộc họp cổ đông (https://www.stockvote.com.tw) của Taiwan Depository & Clearing Corporation và sử dụng tính năng theo các hướng dẫn tương ứng.

Thời hạn đóng chuyển nhượng: Ngày 24 tháng 4 năm 2017 đến ngày 22 tháng 6 năm 2017

Ngày họp: Ngày 22 tháng 6 năm 2017

Thông tin và thông báo về cuộc họp cổ đông năm 2017
NămTiêu đềTập tin
2017Thông báo triệu tập
2017Thông báo cuộc họp
2017Nội dung chương trình
2017Biên bản cuộc họp

Thông tin và thông báo về cuộc họp cổ đông năm 2016

Cuộc họp cổ đông này cho phép các cổ đông sử dụng tính năng bỏ phiếu điện tử diễn ra từ ngày 25 tháng 5 năm 2016 đến ngày 21 tháng 6 năm 2016. Vui lòng đăng nhập vào Nền tảng bỏ phiếu điện tử cho cuộc họp cổ đông (https://www.stockvote.com.tw) của Taiwan Depository & Clearing Corporation và sử dụng tính năng theo các hướng dẫn tương ứng. 

Thời hạn đóng chuyển nhượng: Ngày 26 tháng 4 năm 2016 đến ngày 24 tháng 6 năm 2016

Ngày họp: Ngày 24 tháng 6 năm 2016

Thông tin và thông báo về cuộc họp cổ đông năm 2016
NămTiêu đềTập tin
2016Thông báo triệu tập
2016Thông báo cuộc họp
2016Nội dung chương trình
2016Biên bản cuộc họp