(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Bảo vệ quyền riêng tư

Các điều khoản và điều kiện này được cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 04 năm 2021.

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Để thực hiện chính sách bảo vệ quyền riêng tư và tuân thủ Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Đài Loan, Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và các luật/quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành khác, chúng tôi, China Airlines Limited, đưa ra quy định Chính sách bảo vệ quyền riêng tư (“Chính sách”) về quản lý quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân. 


Chúng tôi sẽ, theo cách thức hợp lý, thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi mục đích cụ thể. Chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ có đầy đủ quyền và lợi ích liên quan đến việc xem xét, xóa bỏ, đính chính, hạn chế sử dụng dữ liệu cá nhân và thu hồi chấp thuận của bạn, v.v. Ngoài ra, chúng tôi còn lập chiến lược và lên kế hoạch để xử lý dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, thay đổi, tiết lộ hoặc bị hư hại. Bằng cách thiết lập và duy trì cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp, chúng tôi cam kết bảo vệ tính chính xác và bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn.


Chính sách này áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và bằng cách này, bạn giao phó cho chúng tôi dữ liệu cá nhân. Để xử lý dịch vụ của bạn, chúng tôi sẽ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như các công ty con, đối tác liên minh, cơ quan chính phủ, v.v. Chúng tôi sẽ yêu cầu các bên thứ ba đó tuân thủ Chính sách này để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn.

Tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư

Tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách. Để đảm bảo bạn có thể đưa ra những quyết định xác đáng, vui lòng đọc Tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư ("Tuyên bố") này để biết đối tượng và mục đích của việc chia sẻ dữ liệu cá nhân, cũng như những lựa chọn liên quan đến cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Hy vọng rằng bạn sẽ cảm thấy thoải mái trong khi sử dụng tất cả các dịch vụ liên quan do chúng tôi cung cấp. 


Bằng việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn chứng tỏ rằng bản thân đã đọc và hiểu Tuyên bố này. Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này, các thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày đăng và thay thế phiên bản trước đó. Chúng tôi sẽ đăng tải phiên bản cập nhật trên trang web www.china-airlines.com và/hoặc Ứng dụng của chúng tôi, với phần ngày tháng được ghi kèm theo để bạn có thể biết thời gian cập nhật cuối cùng.

1. Các loại dữ liệu cá nhân được xử lý
2. Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn
3. Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân
4. Tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba
5. Bảo mật và lưu trữ
6. Quyền lợi của bạn
7. Trẻ vị thành niên
8. Thu thập địa chỉ IP
9. Phân tích dữ liệu và ra quyết định tự động
10. Cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn
11. Cập nhật chính sách bảo mật và tuyên bố
12. Liên hệ với chúng tôi
13. Liên kết đến các trang web khác

Chính sách và Tuyên bố này được dịch từ Tiếng Trung và có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp phiên bản Tiếng Trung và phiên bản dịch của Chính sách và Tuyên bố này có sự không đồng nhất, phiên bản Tiếng Trung sẽ được ưu tiên áp dụng.Thông báo cho một số Cư dân Tiểu bang Hoa Kỳ: Quyền riêng tư của California

Thông báo cho một số Cư dân Tiểu bang Hoa Kỳ: Quyền riêng tư của California

Đạo luật bảo mật người tiêu dùng California ("CCPA") cung cấp cho một số cư dân tại California các quyền sau đây. Nếu bạn là cư dân tại California, bạn có thể đưa ra một số yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Trong phạm vi áp dụng của CCPA, chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp hiện hành đó.

1. Những thông tin chúng tôi thu thập về bạn
2. Quyền được biết
3. Quyền xóa
4. Quyền chọn không tham gia bán hàng: Không được bán thông tin cá nhân của tôi
5. Quyền không phân biệt đối xử
6. Cách thực thi quyền riêng tư CCPA của bạn