(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Kinh doanh và Tài chính

Tuyên bố pháp lý

Vui lòng đọc kỹ Tuyên bố pháp lý này trước khi đọc các nội dung liên quan. Tất cả các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, thông cáo báo chí và thông tin khác trên trang web này đều là thông tin đúng sự thật mà chúng tôi cung cấp vào ngày báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, theo thời gian và/hoặc do các sự kiện xảy ra sau này, thông tin có trong các tập tin nêu trên không còn chính xác hoặc hoàn chỉnh nữa. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào về thông tin có hiệu lực về thời gian và sẽ không đưa ra bất cứ đề xuất nào cho các quyết định đầu tư.

Tất cả các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, thông cáo báo chí và các thông tin khác trên trang web này đều có thể chứa các tuyên bố dự đoán. Các tuyên bố như vậy thường được thể hiện bằng các từ ngữ mang tính dự đoán như tin rằng, mong đợi, đề xuất, hi vọng, ước tính, lập kế hoạch, dự đoán, có thể và sẽ. Các tuyên bố như vậy cũng có thể bao gồm các từ ngữ tương tự khác thể hiện hành vi hoặc kết quả của hành vi sẽ xảy ra hoặc được dự đoán là sẽ xảy ra. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố có thể khiến diễn biến hoặc kết quả thực tế của một sự kiện khác biệt rất nhiều so với tình huống trong tuyên bố dự đoán rõ ràng hay ngụ ý. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với bất cứ cập nhật nào về các tuyên bố dự đoán đó.

Thông tin kinh doanh

NămTháng
123456789101112
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Thông tin doanh thu

NămTháng
 123456789101112
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Báo cáo tài chính

NămQ1Q2Q3Q4
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Báo cáo tài chính hợp nhất

YearQ1Q2Q3Q4
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013