(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Báo cáo thường niên và Bản cáo bạch

Báo cáo thường niên

Năm

Tập tin

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Bản cáo bạch

Năm

Tập tin

2013Bản cáo bạch
2010Trái phiếu công ty
2009Phát hành bổ sung