3 Thông báo/tin tức {{travelShortAlert}}
(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích
Main Content

Báo cáo thường niên và Bản cáo bạch

Báo cáo thường niên

Năm

Tập tin

2018Pdf
2017Pdf
2016Pdf
2015Pdf
2014Pdf
2013Pdf
2012Pdf
2011Pdf
2010Pdf

Bản cáo bạch

Năm

Tập tin

2013Bản cáo bạchPdf
2010Trái phiếu công tyPdf
2009Phát hành bổ sungPdf