(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

การแลกสิทธิ์สัมภาระส่วนเกิน

ขั้นตอนการแลกรับรางวัล

สมาชิกที่เดินทางกับ China Airlines หรือ Mandarin Airlines สามารถแลกสิทธิ์คะแนนไมล์สะสมที่เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินสำหรับค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หากมีสัมภาระที่จะเช็คอินเกินกว่าที่อนุญาต สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องลงชื่อใน “จดหมายยินยอมให้มีการหักคะแนนไมล์สะสม” เพื่ออนุมัติการหักคะแนนไมล์สะสม 

การใช้คะแนนไมล์สะสมแลกสิทธิสัมภาระส่วนเกินจะคิดจากหน่วย 1 กก. และคะแนนไมล์สะสมที่ต้องใช้ต่อกิโลกรัมที่เกินมาจะสรุปไว้ดังแสดงข้างล่าง:

ไมล์สะสมที่ต้องใช้สำหรับ Sector

อธิบายไมล์สะสมที่ต้องใช้สำหรับ Sector
เส้นทางการบิน (ตาม Sector)หน่วยน้ำหนัก E/Bไมล์สะสมที่กำหนด
จากจุดสองจุดใด ๆ ในทวีป Asia (ไม่รวม DEL/RGN) v.v.1 กก.1,200 ไมล์
TWN/DEL v.v.1 กก.4,400 ไมล์
TWN/RGN v.v.1 กก.2,400 ไมล์
TWN/AUS v.v.
1 กก.4,400 ไมล์
TWN/EUR v.v.
1 กก.8,800 ไมล์
ข้อสังเกต: ยกตัวอย่าง SIN/NRT ค่าธรรมเนียม 1 กก. E/B จะแลกกับ 2,400 ไมล์ เนื่องจากมีสอง Sector คือ SIN/TPE (1,200 ไมล์/ 1 กก. E/B) และ TPE/NRT (1,200 ไมล์/ 1 กก. E/B)

หมายเหตุสำคัญ:

  • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้สำหรับสัมภาระเช็คอินในเที่ยวบินที่ดำเนินการทั้งหมดโดย China Airlines หรือ Mandarin Airlines จากต้นทางถึงปลายทางเท่านั้น (และใช้ได้สำหรับ Sector TWN/HKG ของเส้นทางที่ออกจากไต้หวัน แวะที่ฮ่องกง และต่อไปยังจีนแผ่นดินใหญ่) เที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกันที่ไม่ได้ดำเนินการโดย China Airlines หรือ Mandarin Airlines และเที่ยวบินเหมาลำจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้
  • การแลกสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินจะคิดตามหน่วย 1 กก. (คิดตามน้ำหนัก) / 1 ชิ้น (คิดตามจำนวนชิ้น)
  • น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องระบบตามจำนวนชิ้นสำหรับชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นประหยัดคือ 28 กก. และ 23 กก. ในกรณีที่น้ำหนักของสัมภาระแต่ละชิ้นเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก. จะต้องจ่าย 80 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือมูลค่าเท่ากันในค่าเงินท้องถิ่น) สำหรับน้ำหนักที่เกิน และสมาชิกสามารถเลือกที่จะจ่ายโดยใช้ไมล์สะสม 12,000 คะแนน
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้เมื่อคะแนนไมล์สะสมถูกใช้ไปแล้วและสัมภาระเช็คอินไปแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุไม่ปกติกับเที่ยวบินที่ทำให้ผู้โดยสารที่เช็คอินไปแล้วต้องยกเลิกเที่ยวบินหรือเปลี่ยนโอนไปยังสายการบินอื่น คะแนนไมล์สะสมที่แลกไปแล้วจะถูกคืนให้ สิทธิพิเศษในการแลกสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินด้วยคะแนนไมล์สะสมไม่สามารถใช้ได้สำหรับสมาชิกที่โอนย้ายไปยังสายการบินอื่น
บ้าน > สมาชิก > แลกไมล์สะสม >