ภาพรวมเว็บไซต์
3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง เพิ่มเติม
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

แบบฟอร์มใบสมัครใบแจ้งราคาเป็นไฟล์ PDF ตรวจสอบว่ามี Adobe Reader ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ หากไม่มี ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรีจาก http://get.adobe.com/reader/

ชื่อไฟล์

ดาวน์โหลด

สละสิทธิ์การเรียกร้องPdf
ใบรับรองแพทย์สำหรับการเดินทางทางอากาศ (ภาษาอังกฤษ)Pdf
ใบรับรองแพทย์สำหรับการเดินทางทางอากาศ (ภาษาจีน)Pdf
แบบฟอร์มใบสมัครใบแจ้งราคาสำหรับผู้โดยสาร (ก่อนดาวน์โหลด โปรด อ่าน ประกาศนี้)Pdf
แบบฟอร์มใบสมัครใบแจ้งราคาสำหรับบริษัท (ก่อนดาวน์โหลด โปรด อ่าน ประกาศนี้)Pdf
การพิสูจน์กรณีเที่ยวบินล่าช้า (ยกเลิก) สำหรับบริษัทPdf
ข้อตกลงการชำระเงิน (สำหรับตัวแทนจัดซื้อ)Pdf
หนังสือมอบอำนาจสำหรับการดำเนินการพิธีการศุลกากรสำหรับสัมภาระPdf
การยินยอมและการอนุญาตให้นำส่งผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางPdf
การพิสูจน์กรณีเที่ยวบินล่าช้า (ยกเลิก) สำหรับบุคคลPdf
แบบฟอร์มการขอคืนเงินPdf
หนังสือมอบอำนาจสำหรับการขอคืนเงินPdf
บ้าน > การบิน > บนเที่ยวบิน >