(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สัมภาระส่วนเกิน

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน (ค่าธรรมเนียมคิดเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งคำนวณจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เดินทาง)

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน (ค่าธรรมเนียมคิดเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งคำนวณจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เดินทาง)

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน (ดอลล่าร์สหรัฐ) (ใช้ได้กับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/ก่อนวันที่ 1 ส.ค.2022 ภายใต้ระบบน้ำหนัก)
ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน (ดอลลาร์แคนาดา) ใช้ได้กับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากแคนาดาเท่านั้น (ใช้ได้กับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/ก่อนวันที่ 1 ส.ค.ภายใต้ระบบน้ำหนัก)
ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน (ดอลล่าร์สหรัฐ) (ใช้ได้กับตั๋วภายใต้ระบบชิ้น)
ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน (ดอลลาร์แคนาดา) ใช้ได้กับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากแคนาดาเท่านั้น (ใช้ได้กับตั๋วภายใต้ระบบชิ้น)
สำหรับกำหนดการเดินทางของผู้โดยสารรวมถึงจุดต่อเครื่องระหว่างทาง ค่าบริการสัมภาระส่วนเกินสำหรับ CI/AE ต่อจากจุดต่อเครื่องควรคำนวณตามอัตราสัมภาระส่วนเกินที่ประกาศไว้สำหรับส่วนการเดินทางและวันที่เดินทาง
สัมภาระขนาดเกิน/น้ำหนักเกิน

ค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดเกิน/น้ำหนักเกิน ค่าธรรมเนียมทั้งหมดในดอลลาร์แคนาดา ใช้ได้กับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากแคนาดาเท่านั้น

สัมภาระที่เช็คอิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสัมภาระ/สัตว์เลี้ยง/เครื่องดนตรี/อุปกรณ์กีฬาฟรี จะถือว่าเป็นสัมภาระขนาดเกิน/น้ำหนักเกินหากมีขนาดและ/หรือน้ำหนักโดยรวมเกินกว่าที่กำหนดไว้สำหรับสัมภาระที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อไปนี้สำหรับสัมภาระดังกล่าวที่ขนาดเกิน/น้ำหนักเกิน


ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

(ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่นในวันออกเดินทาง)

น้ำหนักเกิน:
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน หากน้ำหนักของสัมภาระเช็คอินชิ้นใดชิ้นหนึ่งเกินน้ำหนักที่อนุญาต ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินต่อไปนี้จะคิดตามน้ำหนักของสัมภาระแต่ละชิ้น
 • น้ำหนักเกิน 23 กก. (50 ปอนด์) ในชั้นประหยัด/หรือมากกว่า 28 กก. (61 ปอนด์) ในชั้นประหยัดพรีเมียม แต่ไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์) : ใช้อัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน 0.5 ชิ้น (ใช้ไม่ได้กับผู้โดยสารที่ถือตั๋วภายใต้ระบบน้ำหนักที่ออกในวันที่/ก่อนวันที่ 1 ส.ค 2022)
 • มากกว่า 32 กก. (70 ปอนด์) แต่ไม่เกิน 45 กก. (100 ปอนด์): 3.คิดอัตราค่าธรรมเนียมของสัมภาระส่วนเกินเป็น 3 หน่วย การเดินทางจากจุดที่จะบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก China Airlines ก่อน
 • มากกว่า 45 กก. (100 ปอนด์): ไม่สามารถรับเป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ และควรจัดส่งเป็นสินค้าเท่านั้น

ขนาดเกิน:
 • ขนาดโดยรวมเกิน 158 ซม. (62 นิ้ว) แต่ไม่เกิน 203 ซม. (80 นิ้ว) ใช้อัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน 1 ชิ้น
 • สัมภาระที่มีขนาดโดยรวมเกินกว่า 203 ซม (80 นิ้ว) : 2.คิดอัตราค่าธรรมเนียมของสัมภาระส่วนเกินเป็น 2 หน่วย
 • สัมภาระที่มีขนาดโดยรวมเกินกว่า 203 ซม (115 นิ้ว) : สามารถรับเป็นสัมภาระเช็คอินได้หากมีที่ว่างในห้องบรรทุกสินค้าในเที่ยวบิน
ค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดเกิน/น้ำหนักเกิน: ค่าธรรมเนียมทั้งหมดในดอลลาร์แคนาดา ใช้ได้กับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากแคนาดาเท่านั้น
สิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า

 • มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2565 สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าภายใต้ระบบชิ้นสามารถรับส่วนลด 10% ได้ (ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า)
 • สำหรับผู้โดยสารที่ถือตั๋วภายใต้ระบบน้ำหนักที่ออกตั้งแต่/ก่อน 01ส.ค.2565 บริการค่าธรรมเนียมสัมภาระแบบชำระเงินล่วงหน้าที่แจ้งผ่านเว็บไซต์ CI จะถูกยกเลิกในวันที่/หลัง 02 ส.ค.2565 ผู้โดยสารยังคงได้รับอนุญาตให้ชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินแบบล่วงหน้าผ่านสำนักงานสาขา/เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของ CI ทั้งหมด หรือชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินที่เคาน์เตอร์สนามบินในวันที่เดินทางโดยไม่มีส่วนลดใดๆ ได้
 • สำหรับตั๋วโดยสารที่เดิมทีออกในแคนาดา ค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ชำระล่วงหน้าที่ชำระผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ CI สำหรับการเดินทางทั้งหมดจะถูกแปลงจากดอลาร์แคนาดาเป็นสกุลเงินของการชำระเงิน หากดำเนินการในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ CAD

สัมภาระส่วนเกินแบบจ่ายล่วงหน้า (ดอลล่าร์สหรัฐ) (ใช้ได้กับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/ก่อนวันที่ 1 ส.ค.2022 ภายใต้ระบบน้ำหนัก)
สัมภาระส่วนเกินแบบจ่ายล่วงหน้า (ดอลลาร์แคนาดา) ใช้ได้กับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากแคนาดาเท่านั้น (ใช้ได้กับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/ก่อนวันที่ 1 ส.ค.2022 ภายใต้ระบบน้ำหนัก)
สัมภาระส่วนเกินแบบจ่ายล่วงหน้า(ดอลล่าร์สหรัฐ) (ใช้ได้กับตั๋วภายใต้ระบบชิ้น)
ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า (ดอลลาร์แคนาดา) ใช้ได้กับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากแคนาดาเท่านั้น (ใช้ได้กับตั๋วภายใต้ระบบชิ้น)
 1. ตั๋วโดยสารที่คุณถือควรออกโดย China Airlines (297) หรือ Mandarin Airlines (803) (ใช้ไม่ได้กับตั๋วโดยสารของเด็กทารก) บริการนี้มีให้เฉพาะตั๋วโดยสารที่จองสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย CI/AE หรือเที่ยวบินร่วมระหว่างประเทศของ CI/AE ซึ่งใช้ไม่ได้กับการเดินทางตลอดเส้นทางหากเที่ยวบินต่อเครื่องดำเนินการโดยสายการบินอื่น ผู้โดยสารที่ถือตั๋วโดยสาร 2 ใบแยกต่างหากระหว่างการเดินทางจะไม่มีสิทธิ์ในบริการนี้
 2. ผู้โดยสารควรซื้อสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดออกเดินทางของเที่ยวบินผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ มิฉะนั้น ผู้โดยสารจะต้องชำระเงินสำหรับสัมภาระส่วนเกินจำที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน
 3. มีสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าให้สำหรับผู้โดยสารที่จองสิทธิ์ไว้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมหรือถ่ายโอนสัมภาระ เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว หากน้ำหนักของสัมภาระในขณะเช็คอินน้อยกว่าที่ชำระล่วงหน้าไว้ จะไม่สามารถขอเงินคืนหรือขอโอนย้ายสิทธิ์ในส่วนที่ไม่ได้ใช้ได้
 4. สิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าจะใช้ได้ส่วนเดียว คือไปยังจุดหยุดพัก หรือปลายทางสุดท้าย โปรดทราบว่าผู้โดยสารแต่ละท่านจะซื้อสิทธิ์ได้จำกัดเพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละส่วนของเที่ยวบิน
 5. ข้อจำกัดของการซื้อสิทธิ์สัมภาระส่วนเกิน: ในระบบน้ำหนัก น้ำหนักที่จำกัดของสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านคือ 100 กก. โดยมีหน่วยน้ำหนักขั้นต่ำ 5 กก. ในแต่ละครั้ง ในระบบจำนวนสัมภาระ จำนวนชิ้นที่จำกัดของสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านคือ 5 ชิ้น และน้ำหนักที่กำหนดให้สำหรับสัมภาระนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องโดยสารของชั้นตั๋วโดยสาร สัมภาระเช็คอินแต่ละชิ้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม ต้องจัดสัมภาระชิ้นที่มีน้ำหนักเกิน 32 กิโลกรัมใหม่ในกระเป๋าอีกใบ
 6. จะนำข้อบังคับและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปใช้กับสัมภาระพิเศษ เช่น กระเป๋าที่มีขนาดเกิน น้ำหนักเกิน อุปกรณ์กีฬา สัตว์เลี้ยง และสัมภาระในห้องโดยสาร ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขสำหรับสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า
 7. บริการสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าแบบออนไลน์ไม่พร้อมใช้งานภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:
  • หากเที่ยวบินต่อเครื่องของคุณดำเนินการโดยสายการบินอื่น
  • สำหรับออกเดินทางจากหรือมาถึงสนามบินที่ระบุไว้ด้านล่าง
   จีนแผ่นดินใหญ่: ฝูโจว, หนิงปัว, อู๋ซี
 8. หากคุณมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนไปเที่ยวบินอื่น โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือสำนักงานสาขาของเราในช่วงเวลาทำการเพื่อทำการเปลี่ยนก่อนที่เที่ยวบินเดิมของคุณจะออกเดินทาง
 9. เมื่อใช้ตั๋วโดยสารของคุณแล้ว จะไม่สามารถขอเงินค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าคืนได้ หากคุณยังไม่ได้ใช้ตั๋วและต้องการขอเงินค่าสัมภาระส่วนเกินของคุณคืน โปรดไปที่เว็บไซต์ หรือสำนักงานสาขา CI เพื่อขอเงินค่าตั๋วคืนภายใน 2 ปีหลังจากวันที่ซื้อ 30% ของจำนวนที่ซื้อจะต้องชำระเงินล่วงหน้าจะหักเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ
 10. ข้อบังคับด้านการขนส่งอื่นๆ ของสายการบินนี้จะถูกนำไปใช้กับบริการสัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า
 11. สายการบิน China Airlines สงวนสิทธิ์ที่จะตีความ แก้ไข หรือยกเลิกบทความที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลา

บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >