(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ข้อมูลสำหรับนักเดินทาง

การเดินทางไปสหรัฐอเมริกา

ประกาศสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกา

ตามข้อบังคับของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา (Department of Homeland Security - DHS) นอกเหนือจากการคำนึงถึงและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้โดยสารที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาจะต้องผ่านจุดตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยด่านที่สองด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารขาออก 90 นาทีก่อนขึ้นเครื่อง 

ระเบียบการกักกันสัตว์ พืช และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่นำเข้าโดย ผู้โดยสารจากประเทศจีน (PDF)


ข้อบังคับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS)

ตามข้อบังคับของ DHS ระบบ Advanced Passenger Information System (APIS) กำหนดให้ต้องระบุข้อมูลสำคัญ เช่น ประเทศที่อยู่อาศัย วันหมดอายุหนังสือเดินทาง และที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (ไม่บังคับสำหรับพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้อยู่อาศัยถาวร และผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบินที่อยู่น้อยกว่าแปดชั่วโมง) สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของสำนักงานท่องเที่ยว หรือ China Airlines

กฎหมายการขนส่งทางอากาศโดยปราศจากอุปสรรคของสหรัฐอเมริกา
ระเบียบใหม่สำหรับจุดตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของกรมการบินพลเรือน
การเดินทางผ่านหรือเปลี่ยนเที่ยวบินในไต้หวัน

ผู้โดยสารที่ผ่านหรือเปลี่ยนเที่ยวบินในไต้หวัน

 1. เนื่องจากแนวโน้มการก่อการร้ายข้ามชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ทุกประเทศทั่วโลกจึงเพิ่มการควบคุมการพกพาของเหลว เจล และสเปรย์ของผู้โดยสาร (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “LAG”) กรมการบินพลเรือนเชิญให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สายการบิน ร้านค้าปลอดภาษี สำนักงานตำรวจการบิน และสถานีการบิน มาหารือร่วมกันในเรื่องมาตรการควบคุม LAG ที่พกพาโดยผู้โดยสารขาออกและผู้โดยสารผ่าน (รวมทั้งผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบิน) ในวันที่ 29 เมษายน 2540 ด้วยการเจรจา และการอ้างอิงจากมาตรการที่ใช้โดยสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ทุกฝ่ายได้ตกลงนำมาตรการดังต่อไปนี้ไปปฏิบัติเพื่อเสริมและรักษาความปลอดภัยในการบิน: LAG ที่พกพาโดยผู้โดยสารผ่านและเปลี่ยนเที่ยวบินซึ่งโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศในไต้หวัน ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินด้วยตนเองได้หาก LAG ดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) (ปริมาตรของหนึ่งบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิน 100 มิลลิลิตร) มาตรการดังกล่าวเริ่มทดลองใช้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2540 และนำมาปฏิบัติจริงอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน 2540 
 2. มาตรการควบคุมดังต่อไปนี้ซึ่งนำมาปฏิบัติจริงในวันที่ 1 มีนาคม 2539 ยังคงบังคับใช้กับ LAG ที่พกพาโดยผู้โดยสารขาออก:    
  1. ปริมาตรบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ที่ผู้โดยสารสามารถนำขึ้นเครื่องด้วยตนเองได้ต้องไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (100 cc) 
  2. บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ ต้องเก็บไว้ในถุงพลาสติกโปร่งใสที่ปิดผนึกได้ (โดยมีปริมาตรไม่เกิน 1 ลิตร กว้าง: 20 ซม. ยาว: 20 ซม.) เมื่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดถูกบรรจุลงในถุงพลาสติกแล้ว ถุงพลาสติกต้องปิดผนึกอย่างแน่นหนา
  3. ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถพกพาถุงพลาสติกใสดังกล่าวได้ใบเดียว เมื่อไปถึงจุดตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัย ผู้โดยสารต้องนำถุงพลาสติกออกมาจากกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง และนำไปใส่ไว้ในตะกร้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบด้วยสายตาและผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์ 
  4. หลังจากมีการรายงานและอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้ว สิ่งของจำเป็น เช่น นมเลี้ยงทารก/อาหารทารก ยารักษาโรค และของเหลว เจล และสเปรย์ ที่จำเป็นทางการรักษาซึ่งพกพาโดยผู้โดยสารและไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กล่าวไว้ข้างต้นในด้านปริมาตร สามารถพกพาขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีการจำกัด
จุดตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของสหภาพยุโรป

จุดตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของสหภาพยุโรป

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารขาออกหรือเปลี่ยนเที่ยวบินจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปพกพาของเหลว เจล และสเปรย์ ขึ้นเครื่องด้วยตนเองหรือใส่ไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง โดยยกเว้น:

 1. แต่ละบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ของเหลว เจล และสเปรย์ต้องมีปริมาตรไม่เกิน 100 มิลลิลิตร และใส่ลงในถุงพลาสติกโปร่งใสที่ปิดผนึกได้ปริมาตรไม่เกิน 1 ลิตร และผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถพกพาถุงพลาสติกใสได้เพียงใบเดียว 
 2. ผู้โดยสารต้องรายงานสิ่งของนำขึ้นเครื่องที่จำเป็น เช่น อาหารทารก ยารักษาโรค หรืออาหารพิเศษ แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 3. สำหรับสินค้าปลอดภาษีที่ซื้อบนเที่ยวบินของสายการบินยุโรปหรือหลังจากผ่านจุดตรวจเอกสารขึ้นเครื่องของสนามบินในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแล้ว สินค้าเหล่านี้ต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสที่ปิดผนึกและลงนามโดยผู้ขาย พร้อมทั้งติดใบรับรองการขายเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบทางสายตา
นอกจากนี้ ผู้โดยสารแต่ละรายจะต้องถอดเสื้อโค้ทและนำแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ออกมาจากสัมภาระถือขึ้นเครื่องเพื่อการตรวจสอบ
ข้อมูลผู้โดยสารที่นั่งติดกับทางออกฉุกเฉิน

ข้อมูลผู้โดยสารที่นั่งติดกับทางออกฉุกเฉิน

เพื่อให้เป็นไปตามกฏของ Civil Aeronautics Administration (CAA) หากที่นั่งของคุณอยู่ในแถวทางออกฉุกเฉิน และคุณไม่เข้าใจข้อมูลผู้โดยสารที่นั่งติดกับทางออกฉุกเฉินหรือไม่สามารถอ่าน พูดและเข้าใจภาษา หรือคุณไม่สามารถหรือไม่ต้องการช่วยเหลือในการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้โปรดแจ้งพนักงานภาคพื้น/พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อจัดที่นั่งใหม่