(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

การโอนรางวัล

การลงทะเบียนผู้ที่ได้รับรางวัล

การลงทะเบียนผู้ที่ได้รับรางวัล

  1. สมาชิกสามารถโอนรางวัลให้แก่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนได้ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิพิเศษของสมาชิก สมาชิกควรกรอก "แบบฟอร์มการสมัครการโอนรางวัลของ Dynasty Flyer" ไว้ล่วงหน้าและส่งไปพร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทางที่มีลายเซ็นกำกับ (ต้องเป็ฯลายเซ็นเดียวกับลายเซ็นของสมาชิก) ให้แก่สายด่วนฝ่ายบริการสมาชิก ของ China Airlines ในท้องถิ่นผ่านทางแฟ็กซ์ อีเมล หรือไปรษณีย์เพื่อทำรายการ
  2. สมาชิกที่สมัครใช้บริการการโอนรางวัลแบบออนไลน์สามารถลงชื่อเข้าใช้บริการของ Dynasty Flyer บนเว็บไซต์ของ China Airlines เพื่อลงทะเบียนผู้ที่ได้รับรางวัลได้
  3. สมาชิกแต่ละคนอาจลงทะเบียนผู้ที่ได้รับรางวัลได้ถึงหกคนในครั้งเดียวหรือแยกกันก็ได้ ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ลงทะเบียนไว้อาจถูกเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งในแต่ละปีปฏิทิน ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดต้องเป็นสมาชิก ไมล์สะสมที่โอนสำหรับรางวัลไม่สามารถนำไปรวมกับไมล์สะสมของบัญชีอื่น ๆ ได้
  4. เมื่อลงทะเบียนผู้ที่ได้รับรางวัล สมาชิกอาจต้องกรอก "แบบฟอร์มการสมัครการโอนรางวัลของ Dynasty Flyer" ตามที่กำหนด ไม่จำเป็นต้องเสนอชื่อทั้งหกคนในครั้งเดียว การลงทะเบียนครั้งแรกอาจใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการหลังจากที่การลงทะเบียนนั้นมาถึงสำนักงานฝ่ายการบริการของ China Airlines แล้ว
  5. สำหรับการลงทะเบียนปีที่สอง ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ลงทะเบียนไว้แล้วทั้งหมดของปีก่อนหน้านี้จะถูกรวมไว้ในรายชื่อของปีปัจจุบันโดยอัตโนมัติ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้หนึ่งครั้งภายในปีปฏิทินเดียวกัน เพื่อรักษาสิทธิพิเศษของสมาชิก สมาชิกที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ที่ได้รับรางวัลที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้จะต้องรอ 30 วันก่อนที่จะใช้การโอนรางวัล
  6. การลงทะเบียนการโอนของสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายร่วมลงนามด้วย
การสมัครการโอนรางวัล

การสมัครการโอนรางวัล

ก่อนอื่นสมาชิกควรตัดสินใจเลือกรางวัลที่จะโอนและมีไมล์สะสมในบัญชีของตนเองเพียงพอ จากนั้นกรอก "แบบฟอร์มการสมัครการโอนรางวัลของ Dynasty Flyer" และส่งไปพร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่มีลายเซ็นกำกับให้แก่สายด่วนฝ่ายบริการสมาชิกของ China Airlines ในท้องถิ่นผ่านทางแฟ็กซ์ อีเมล หรือไปรษณีย์เพื่อทำรายการ การสมัครการโอนรางวัลจะใช้เวลาดำเนินการสามวันทำการ

เมื่อการสมัครการโอนรางวัลได้รับการดำเนินการแล้ว ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 3,000 ของไมล์สะสมจะถูกหักออกจากบัญชีของสมาชิกที่ร้องขอการโอนไว้

หมายเลขรางวัล

หมายเลขรางวัล

• หลังทำการตรวจสอบแล้ว China Airlines จะมอบ “หมายเลขรางวัล” ให้แก่สมาชิกสำหรับการโอนแต่ละครั้ง จากนั้นผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถใช้ “หมายเลขรางวัล” นี้ในการแลกรับรางวัลการอัปเกรดหรือรางวัลตั๋วโดยสารได้

• โปรดดูที่ "การแลกไมล์สะสม" สำหรับคำอธิบายการแลกรับรางวัล

• สำหรับการทำให้ขั้นตอนการโอนของรางวัลเสร็จสมบูรณ์ “หมายเลขรางวัล” จะมีอายุการใช้งานหนึ่งปีและต้องถูกใช้โดยผู้ที่ได้รับรางวัลภายในอายุการใช้งาน จะไม่มีการรับคำร้องขอการต่อเวลาหรือขอคืนไมล์สะสมในกรณีรางวัลที่โอนไว้หมดอายุ

• ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนรางวัลต่อไปยังบุคคลที่สามหรือร้องขอให้รวมรางวัลนั้นกับไมล์สะสมของตน

การยกเลิกการโอน

การยกเลิกการโอน

• สมาชิกจะต้องได้รับความยินยอมของผู้ที่ได้รับมอบรางวัลในการยกเลิกรางวัลที่โอนแล้วและส่งคืนไมล์สะสมที่โอนแล้วไปยังผู้เสนอชื่อหรือเปลี่ยนแปลงรางวัลที่จะโอน

• การยกเลิกจะต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ภายในช่วงเวลาหนึ่งปีของอายุของรางวัลนั้น ทั้งสองฝ่าย (ผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับรางวัล) ต้องจัดเตรียมและลงนามใน "แบบฟอร์มการสมัครการโอนรางวัลของ Dynasty Flyer" และส่งคำร้องขอยกเลิกดังกล่าวไปยังเคาน์เตอร์ฝ่ายบริการของ China Airlines พร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งสองฝ่าย

• ก่อนยกเลิกการโอน สถานะของรางวัลที่โอนจะต้องเป็น “ยังไม่ได้ใช้” เมื่อขั้นตอนการยกเลิกเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไมล์สะสมจะถูกส่งคืนไปยังผู้เสนอชื่อ ตราบเท่าที่ยังใช้งานได้อยู่ในวันที่มีการยกเลิก

• หากผู้ที่ได้รับรางวัลร้องขอให้เปลี่ยนแปลงรางวัลที่โอนไว้ รางวัลดังกล่าวจะต้องถูกยกเลิกก่อนแล้วผู้เสนอชื่อจึงจะโอนใหม่ได้ เมื่อการยกเลิกการโอนได้รับการดำเนินการแล้ว ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 3,000 ของไมล์สะสมจะถูกหักออกจากบัญชีของสมาชิกที่ร้องขอการยกเลิกไว้

บริการออนไลน์

บริการออนไลน์

• ขณะนี้เราได้เปิดใช้งานฟังก์ชันการโอนของรางวัลแบบออนไลน์เพื่อมอบการบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นให้แก่สมาชิก! สมาชิกสามารถลงทะเบียนผู้ที่ได้รับรางวัล เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล โอนของรางวัล หรือยกเลิกของรางวัลได้แบบออนไลน์โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการดำเนินการของไมล์สะสม 3,000 ไมล์

• เพื่อรักษาผลประโยชน์และสิทธิ์ของสมาชิก บริการนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะสมาชิกที่สมัครบริการโอนรางวัลแบบออนไลน์เท่านั้น สำหรับสมาชิกที่มีสิทธิ์ โปรดดาวน์โหลดและกรอก "แบบฟอร์มบริการการโอนของรางวัลแบบออนไลน์" และส่งแบบฟอร์มมาพร้อมกับสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนให้แก่สายด่วนฝ่ายบริการสมาชิกของ China Airlines ในท้องถิ่นผ่านทางแฟ็กซ์ อีเมล หรือไปรษณีย์เพื่อทำรายการ การสมัครแบบออนไลน์จะใช้เวลาดำเนินการสามวันทำการ โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารที่ส่ง มิฉะนั้นการสมัครอาจไม่ได้รับการยอมรับ

บ้าน > สมาชิก > แลกไมล์สะสม >