(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

เที่ยวบินไปยัง/ออกจากสหรัฐอเมริกา

ตามที่กำหนดโดย U.S. Department of Transportation (DOT)14 CFR section 259.5 เราขอให้คำมั่นในการให้บริการต่อไปนี้สำหรับลูกค้าที่เดินทางไปยัง/มาจากสหรัฐอเมริกา

การเปิดเผยค่าโดยสารต่ำสุดที่มี

ตั๋วสำหรับการเดินทางไปกับสายการบิน China Airlines (CAL) สามารถหาซื้อได้ทางเว็บไซต์ ศูนย์บริการลูกค้า หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารของ CAL เมื่อคุณสอบถามเกี่ยวกับค่าโดยสารผ่านช่องทางการขายช่องทางใดช่องทางหนึ่งเหล่านี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบค่าโดยสารต่ำสุดที่นำเสนอโดยช่องทางการขายอื่น ๆ ของ CAL คำมั่นนี้ไม่เกี่ยวกับค่าโดยสารที่อาจมีเสนอผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางการขายอื่น ๆ ของตัวแทนท่องเที่ยว หรือแหล่งอื่น ๆ

การแจ้งอย่างทันทีในเรื่องความล่าช้าที่ยืนยันแล้ว การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลสถานะเที่ยวบินล่าสุดของ CAL มีอยู่ที่บริเวณประตูขึ้นเครื่อง (ใช้ได้กับเที่ยวบินในวันนั้นเท่านั้น) บน "สถานะเที่ยวบิน" ของเว็บไซต์ CAL หรือผ่านศูนย์บริการลูกค้าของ CAL ในส่วนของเที่ยวบินที่มีกำหนดเวลาที่จะออกเดินทางภายในเจ็ดวัน เราจะอัพเดตข้อมูลที่มีภายใน 30 นาทีหลังจากเรายืนยันความไม่ปกติของเที่ยวบิน (เช่น การยกเลิก ความล่าช้าตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไป หรือการเปลี่ยนแปลง)  นอกจากนี้ หากคุณสมัครใช้บริการการแจ้งความไม่ปกติของเที่ยวบิน เราจะแจ้งให้คุณทราบภายใน 30 นาทีหลังจากเรายืนยันความไม่ปกติของเที่ยวบิน

การส่งมอบสัมภาระทันเวลา

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าสามารถนำส่งสัมภาระเช็คอินของคุณได้อย่างทันเวลา  การนำส่งสัมภาระที่ล่าช้ามักจะเป็นผลมาจากการเชื่อมต่อเที่ยวบินที่ผิดพลาดที่จุดแวะพัก ในกรณีนี้ โดยทั่วไปสัมภาระจะถูกส่งตามปกติในเที่ยวบินถัดไป  หากสัมภาระของคุณล่าช้า โปรดรายงานไปที่ CAL หรือ สายการบินที่ให้บริการก่อนที่คุณจะออกจากท่าอากาศยาน และกรอกรายงานความผิดปกติของทรัพย์สิน (PIR) เพื่อที่สายการบินจะได้ดำเนินการหาสัมภาระของคุณโดยการค้นหาในระบบระบุตำแหน่งสัมภาระโดยใช้ข้อมูลสัมภาระที่คุณแจ้ง   นอกจากนี้เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาสัมภาระที่สูญหายของคุณให้กลับมาภายใน 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม อาจใช้เวลานานขึ้นในการนำส่งสัมภาระของคุณเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ (เช่น เที่ยวบินระยะยาว ความถี่ของเที่ยวบิน ขั้นตอนของศุลกากรและขั้นตอนความปลอดภัยที่ท่าอากาศยาน) หากคุณต้องการรับสัมภาระเองที่ท่าอากาศยานหลังจากได้รับแจ้งว่าสัมภาระของคุณมาถึงแล้ว โปรดติดต่อสำนักงานของเราที่ท่าอากาศยานก่อนเพื่อให้เราสามารถทำเรื่องผ่านพิธีการศุลกากรที่จำเป็นและการดำเนินการอื่น ๆ โดยเร็ว  CAL จะจ่ายค่าชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเหมาะสมที่เกิดขึ้นจากการนำส่งสัมภาระล่าช้าตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ หากสัมภาระของคุณสูญหาย CAL จะคืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่คุณชำระกับเราเพื่อจัดส่งสัมภาระนั้น

การยกเลิกการสำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากซื้อตั๋วโดยสาร

สำหรับตั๋วโดยสารไปยัง/ออกจากสหรัฐ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากส่งคำร้องขอคืนตั๋วภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากซื้อตั๋วและตั๋วนั้นยังไม่ได้ใช้เลย และจองก่อนวันออกเดินทางของเที่ยวบินไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ สำหรับตั๋วเครื่องบินจากประเทศเกาหลี คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมดำเนินการหากส่งคำร้องขอคืนตั๋วภายใน 7 วันหลังจากซื้อตั๋วและก่อนวันออกเดินทางของเที่ยวบินไม่น้อยกว่า 10 วัน โดยตั๋วโดยสารดังกล่าวนี้จะต้องถูกซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ CAL

การคืนตั๋วเครื่องบินด่วน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งหมด (บัตรเครดิต ตั๋วเครื่องบิน และรายละเอียดการเดินทาง) และยกเลิกการสำรองที่นั่งของคุณก่อนที่จะขอคืนตั๋ว เราจะดำเนินการคืนเงินโดยด่วนโดยวิธีการชำระเงินแบบเดิมหลังจากหักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องแล้ว (ค่าโดยสารและค่าบริการสำหรับส่วนของเส้นทางการบินที่ใช้แล้ว) หากคุณชำระด้วยบัตรเครดิต เราจะส่งคำร้องขอคืนเงินไปยังผู้ออกบัตรเครดิตภายในเจ็ดวันทำการหลังจากได้รับคำร้องขอของคุณ วันที่แน่นอนของการคืนเงินยังขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของผู้ออกบัตร และข้อตกลงเกี่ยวกับบัตรเครดิต ดังนั้น ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตของคุณอาจไม่แสดงจำนวนเงินคืนในทันที  หากคุณซื้อโดยใช้เงินสดหรือเช็ค เราจะดำเนินการขั้นตอนการคืนเงินภายใน 20 วันการของวันที่ได้รับคำร้องขอคืนเงินของคุณ

การดูแลผู้โดยสารที่ทุพพลภาพและความต้องการเป็นพิเศษอื่น ๆ

ในกรณีที่เกิดความล่าช้าที่ทำให้ผู้โดยสารต้องรออยู่บนเครื่องบิน (Tarmac Delay) หลังจากขึ้นเครื่องหรือลงจอด CAL จะจัดเตรียมบริการที่จำเป็นให้กับผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องตามแผนฉุกเฉินสำหรับ Tarmac Delay ที่ยืดเยื้อของ China Airlines

การปฏิบัติอย่างสอดคล้องและเป็นธรรมในกรณีของการจำหน่ายตั๋วโดยสารเกิน

หากมีการขายตั๋วโดยสารเกินสำหรับเที่ยวบิน CAL ไปยัง/ออกจากสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ของเราที่ท่าอากาศยานจะทำให้แน่ใจว่าลูกค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องตามกฎระเบียบของกรมขนส่งของสหรัฐเกี่ยวกับการขายตั๋วเกิน คำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดขั้นตอนเหล่านี้ที่แต่ละท่าอากาศยานในสหรัฐที่เราให้บริการ ซึ่งระบุข้อตกลง เงื่อนไข และข้อจำกัดของการชดเชยการขึ้นเครื่องที่ถูกปฏิเสธที่ CAL มีให้และลำดับความสำคัญและเกณฑ์ในการขึ้นเครื่อง  เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ของ CAL ที่ท่าอากาศยานจะสอบถามลูกค้าก่อนว่าผู้ใดที่สมัครใจยกเลิกการสำรองที่นั่ง นอกเหนือจากการเสนอค่าชดเชยที่สมเหตุสมผลแล้ว เรายังจัดเตรียมที่นั่งที่ยืนยันแล้วในเที่ยวบินหลังจากนั้นให้กับผู้สมัครใจเหล่านั้น

หากมีผู้สมัครใจไม่เพียงพอ ลูกค้าบางรายที่เลือกที่นั่งแล้วอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยไม่ได้สมัครใจตามลำดับความสำคัญการขึ้นเครื่องที่มีกำหนดไว้ ในกรณีนี้ เราจะจัดเตรียมข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่อธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่มีการขายตั๋วโดยสารเกิน และสิทธิ์ของลูกค้าที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยไม่สมัครใจ โดยทั่วไป CAL จะจัดเตรียมเที่ยวบินให้กับลูกค้าเหล่านี้ใหม่และเวลาใหม่ที่เดินทางถึงปลายทางโดยประมาณ (หรือจุดแวะพักถัดไป) จะช้ากว่าเวลาที่เดินทางถึงของเที่ยวบินเดิมไม่เกินหนึ่งชั่วโมง ไม่เช่นนั้น CAL จะจ่ายค่าชดเชยเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเดินทางโดยเที่ยวบินอื่น

การเปิดเผยนโยบายการยกเลิก กฎเกี่ยวกับโปรแกรมสะสมไมล์ และแผนที่นั่งบนเครื่องบิน

เว็บไซต์และศูนย์บริการลูกค้าของ CAL จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและบริการของ CAL รวมถึงนโยบายการยกเลิก กฎเกี่ยวกับโปรแกรมสะสมไมล์ แผนผังที่นั่งและห้องสุขาบนเครื่องบิน
•    ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับการซื้อตั๋วโดยสารผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน China Airlines รวมถึงนโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน จะมีให้ในขั้นตอนการซื้อ
•    คู่มือสมาชิกสำหรับโปรแกรม Dynasty Flyers Program
•    คู่มือห้องโดยสาร รวมถึงแผนที่นั่งบนเครื่องบิน และแผนผังห้องสุขา

การแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในรายละเอียดการเดินทางของลูกค้า

CAL จะเปิดเผยหรือแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทันทีในรายละเอียดการเดินทางให้กับลูกค้าผ่านเว็บไซต์ หรือศูนย์บริการลูกค้าของ CAL ลูกค้าที่สมัครใช้ "บริการการแจ้งเกี่ยวกับเที่ยวบิน" ในการลงทะเบียนของเขายังจะได้รับข้อมูลดังกล่าวด้วย (รวมถึงอีเมล) หากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเกิดขึ้นภายในเจ็ดวันของการออกเดินทาง CAL จะทำการแจ้งให้ทราบภายใน 30 นาทีหลังจากที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลง หากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเกิดขึ้นนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนออกเดินทาง CAL จะทำการแจ้งให้ทราบภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลง

รับประกันการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า

หากคุณต้องการส่งคำร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวกับเที่ยวบินของ CAL คุณสามารถติดต่อเราได้แบบออนไลน์ หรือส่งอีเมลไปยังที่อยู่ต่อไปนี้  หลังจากได้รับคำร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณ เราจะยืนยันกับคุณภายใน 30 วัน และส่งการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 60 วันหลังจากได้รับข้อร้องเรียน
 
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา:
China Airlines CSS department 200 N. Continental Blvd. EL Segundo, CA 90245, U.S.A.

ไต้หวัน:
China Airlines Customer Relations Department, Q6F, No.1, Hangzhan S. Rd., Dayuan Dist., Taoyuan City, 33758

การให้บริการเพื่อบรรเทาความไม่สะดวกที่เกิดจากการยกเลิกเที่ยวบินและการพลาดการต่อเที่ยวบิน

เพื่อบรรเทาความไม่สะดวกที่เกิดจากยกเลิกเที่ยวบินและการพลาดการต่อเที่ยวบิน CAL จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้เสนอบริการต่อไปนี้ให้กับคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์:
•    จัดเที่ยวบินไปยังปลายทางของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
•    เสนอเงินคืนเต็มจำนวนของค่าธรรมเนียมสำหรับส่วนของเที่ยวบินที่มีปัญหา
•    เสนอบริการโทรศัพท์และแฟ็กซ์ฟรีไปยังปลายทางของคุณ
•    จัดหาเครื่องดื่ม อาหาร และโรงแรมที่พักให้ในกรณีที่จำเป็น

แผนสำรองสำหรับการถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องในกรณีที่มีการขายตั๋วโดยสารเกิน

กรมการขนส่งสหรัฐมีข้อบังคับไว้ว่า: ในกรณีที่เกิดการขายตั๋วโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง สายการบินจะต้องถามหาผู้โดยสารที่เต็มใจจะสละสิทธิ์ก่อน และทำการชดเชยให้ผู้ที่สละสิทธิ์อย่างเหมาะสม ในกรณีที่ไม่มีผู้สละสิทธิ์มากพอ สายการบินจะสามารถปฏิเสธการขึ้นเครื่องของผู้โดยสารที่ไม่ได้สละสิทธิ์โดยดูจากลำดับการจองก่อนหลัง

 1. China Airlines จะไม่ทำการชดเชยให้ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่ที่จัดให้ผู้โดยสารนั้นช้ากว่าเที่ยวบินเดิมไม่เกินหนึ่งชั่วโมง และจะทำการจ่ายเงินเป็นจำนวน 200% ของมูลค่าตั๋วโดยสารขาเดียวเป็นค่าชดเชย (สูงสุด 775 ดอลลาร์สหรัฐ) ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่นั้นช้ากว่าเที่ยวบินเดิมหนึ่งถึงสี่ชั่วโมง
 2. China Airlines จะทำการจ่ายเงินเป็นจำนวน 400% ของมูลค่าตั๋วโดยสารขาเดียวเป็นค่าชดเชย (สูงสุด 1,550 ดอลลาร์สหรัฐ) ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่นั้นช้ากว่าเที่ยวบินเดิมเกินสี่ชั่วโมง
แผนนี้จะใช้เฉพาะกับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากสหรัฐ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งสหรัฐเท่านั้น

แผนสำรองสำหรับการยกเลิกเที่ยวบินและการพลาดเที่ยวบินต่อเครื่อง

 1. China Airlines จะไม่ปฏิเสธการขึ้นเครื่องของผู้โดยสารที่เดินทางคนเดียวที่เป็นผู้เยาว์และไม่สามารถดูแลตัวเองได้ หรือผู้โดยสารสูงอายุ
 2. สายการบิน China Airlines จะทำและจัดหาการเตรียมการดังต่อไปนี้ให้ผู้โดยสาร:
  • เปลี่ยนเที่ยวบินให้ผู้โดยสารไปที่จุดหมายปลายทางอย่างเร็วที่สุด หรือ
  • จัดเที่ยวบินถัดไปให้ในกรณีที่ผู้โดยสารสะดวกในการใช้เที่ยวบินนั้น หรือ
  • เสนอการคืนเงินเต็มจำนวนของเซ็กเตอร์นั้นให้ โดยไม่คิดค่าปรับหรือค่าจัดการใด ๆ หรือ
  • ให้บริการโทรศัพท์/โทรเลข/แฟ็กซ์ไปยังจุดหมายปลายทางของผู้โดยสาร
  • จัดหาเครื่องดื่ม อาหาร และโรงแรมที่พักให้ในระหว่างที่ผู้โดยสารต้องรอ ตามขั้นตอนปฏิบัติของ China Airlines

แผนสำรองกรณีฉุกเฉินสำหรับความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ (Lengthy Tarmac Delay)

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของลูกค้า และเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพในกรณีที่เกิดความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ สายการบิน China Airlines ได้จัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉินสำหรับกรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ (Lengthy Tarmac Delay) นี้ขึ้นตามข้อบังคับการปกป้องสิทธิ์ของลูกค้าผู้ใช้บริการการขนส่งทางอากาศ (Air Consumer Protections) ที่มีการประกาศใช้โดยกรมการขนส่งของสหรัฐ แผนนี้จะถูกใช้สำหรับเที่ยวบินตามกำหนดการและเที่ยวบินเช่าเหมาลำของ China Airlines ที่เดินทางออกจากหรือไปยังสนามบินของสหรัฐเท่านั้น ฝ่ายควบคุมการบินของ China Airlines เป็นผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังความผิดปกติของเที่ยวบิน และเป็นผู้ประสานงานในการใช้แผนนี้
 1. China Airlines ไม่อนุญาตให้เครื่องบินจอดบนลานบินนานมากกว่าสี่ชั่วโมงโดยไม่ปล่อยให้ผู้โดยสารออกจากเครื่อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:
  • นักบินผู้รับผิดชอบเห็นว่ามีเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือความมั่นคงที่ทำให้เครื่องบินไม่สามารถออกจากตำแหน่งในลานบินเพื่อให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องได้ หรือ 
  • ฝ่ายควบคุมการจราจรการบินบอกนักบินผู้รับชอบว่าการกลับมาที่ประตูขึ้นเครื่องหรือไปยังจุดอื่น ๆ เพื่อปล่อยผู้โดยสารออกจากเครื่องนั้นจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการของสนามบินอย่างมาก
 2. ในกรณีที่เครื่องบินจำเป็นต้องจอดอยู่ในลานบิน China Airlines จะทำการเสิร์ฟอาหาร และน้ำดื่มในจำนวนที่เพียงพอภายในเวลาไม่เกินสองชั่วโมงหลังจากที่เครื่องออกจากประตูขึ้นเครื่องแล้ว (ในกรณีเที่ยวบินขาออก) หรือหลังจากที่เครื่องลงถึงพื้น (ในกรณีเที่ยวบินขาเข้า) ยกเว้นว่านักบินผู้รับผิดชอบจะเห็นว่ามีเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงที่จำเป็นต้องงดการให้บริการนั้น
 3. สายการบิน China Airlines จะมีห้องน้ำ และบริการทางการแพทย์ที่เพียงพอให้บริการตามความจำเป็นในขณะที่เครื่องยังคงจอดอยู่ในลานบิน
 4. สายการบิน China Airlines จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงเที่ยวบินที่มีความล่าช้าหลังจากเลยเวลาออกเครื่องตามตารางเวลาเดิมไปแล้ว 30 นาที (รวมเวลาการออกเครื่องที่เปลี่ยนไปที่ได้แจ้งให้ผู้โดยสารทราบก่อนที่จะขึ้นเครื่องแล้ว) และจะแจ้งหลังจากนั้นอีกทุก ๆ 30 นาทีว่าผู้โดยสารมีโอกาสที่จะลงจากเครื่องได้ที่จุดประตูขึ้นเครื่อง หรือที่จุดอื่น ๆ สำหรับปล่อยผู้โดยสารออกจากเครื่อง ทันทีที่มีโอกาสในการลงจากเครื่องได้
 5. ในขณะที่เครื่องเกิดความล่าช้าในลานบิน China Airlines จะแจ้งให้ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องทราบถึงสถานะของความล่าช้าทุก ๆ 30 นาทีรวมถึงสาเหตุของความล่าช้าด้วยในกรณีที่ทราบถึงสาเหตุนั้น
 6. China Airlines จะใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินแผนงานนี้
 7. แผนงานนี้จะได้รับการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สนามบิน (รวมถึงผู้ให้บริการอาคารผู้โดยสารด้วย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง), เจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ป้องกันชายแดนของสหรัฐ (Customs and Border Protection - CBP) และฝ่ายจัดการความปลอดภัยการขนส่ง (Transportation Security Administration - TSA) ที่ประจำอยู่ในแต่ละสนามบินที่ China Airlines ให้บริการ รวมถึงสนามบินในสหรัฐที่ใช้เป็นสนามบินสำหรับเปลี่ยนจุดลงจอดเป็นประจำด้วย

China Airlines มีให้บริการเที่ยวบินทดแทนสำหรับบางเที่ยวบิน โดยใช้หลักเที่ยวบินร่วมกับ Delta Air Lines ข้อตกลงเรื่องเที่ยวบินร่วมระหว่าง Delta Air Lines และ China Airlines ระบุไว้ว่าจะถือแผนสำรองกรณีฉุกเฉินสำหรับความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ของเที่ยวบินที่เป็นผู้ให้บริการเป็นแผนหลัก ในกรณีที่ต่างจากแผนของสายการบินที่เป็นผู้ทำการตลาด คุณสามารถดูแผนของ Delta Air Lines ได้ ที่นี่

บ้าน > ข้อกำหนดและเงื่อนไข >