(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของการออกแบบ หน้าเพจ เนื้อหา (รวมถึงข้อความ กราฟ วิดีโอ/เสียง รูปแบบ และเค้าโครง) และข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของ China Airlines Ltd. (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "China Airlines") ไม่มีข้อมูลส่วนใดที่สามารถทำซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง เผยแพร่ ขาย หรือเป็นการใช้โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและอย่างเปิดเผยก่อนจาก China Airlines มิฉะนั้น China Airlines จะยื่นฟ้องและใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามใดเกี่ยวกับถ้อยแถลงของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

China Airlines พยายามที่จะอัพเดตข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ให้ทันสมัยและแม่นยำอยู่เสมอเพื่อการใช้งานของคุณ ในส่วนของการให้บริการสอบถามข้อมูลเที่ยวบินแบบออนไลน์ เราไม่ขอให้การรับรองใด ๆ ในความถูกต้องของข้อมูล โปรดยืนยันกับทางสำนักงานในท้องถิ่นของเราหรือในสนามบินก่อนออกเดินทางเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของคุณ 
ในกรณีที่เว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้งานได้หรือมีการดำเนินการที่ล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุที่ไม่ได้คาดคิดหรือเป็นเหตุสุดวิสัย เราจะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวกใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ

กฎหมายและศาลที่บังคับใช้

ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้จะควบคุมและตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนและจะถูกตัดสินโดยศาลประจำจังหวัดไทเปของไต้หวัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นศาลชั้นต้น