(Please select preffered language)
Main Content

Perlindungan Privasi

Kali terakhir terma dan syarat ini dikemas kini adalah pada 30 APR 2021.

Dasar Perlindungan Privasi

Dasar Perlindungan Privasi

Kami, China Airlines Limited, untuk melaksanakan perlindungan privasi dan kepatuhan undang-undang Akta Perlindungan Data Peribadi Taiwan, Peraturan Perlindungan Data Umum (General Data Protection Regulation, GDPR) dan undang-undang/peraturan perlindungan data lain yang berkenaan menetapkan Dasar Perlindungan Privasi (“Dasar”) ini untuk pengurusan privasi dan keselamatan data peribadi. 


Kami akan dengan cara yang munasabah, mengumpul, memproses dan menggunakan data peribadi anda dalam skop tujuan tertentu. Kami memastikan bahawa anda mempunyai hak dan kepentingan berhubung dengan semakan, pemadaman, pembetulan, sekatan penggunaan data peribadi anda dan penarikan balik persetujuan anda dsb. Selain itu, kami membuat strategi dan pelan kontingensi untuk pengendalian data peribadi yang dicuri, diubah suai, didedahkan atau rosak. Melalui penetapan dan pengekalan mekanisme perlindungan data peribadi yang sesuai, kami komited untuk melindungi ketepatan dan keselamatan data peribadi anda.


Dasar ini terpakai semasa anda menggunakan perkhidmatan kami, dengan ini anda mengamanahkan kami data peribadi anda. Untuk memproses perkhidmatan anda, kami akan mendedahkan atau berkongsi data peribadi anda kepada pihak ketiga dalam keadaan tertentu, seperti subsidiari, rakan sekutu, pihak berkuasa kerajaan dsb. Kami akan meminta pihak ketiga tersebut untuk mematuhi Dasar ini untuk melindungi privasi dan keselamatan data peribadi anda.

Pernyataan Perlindungan Privasi

Pernyataan Perlindungan Privasi

Kami komited untuk melindungi privasi dan keselamatan data peribadi anda menurut Dasar kami. Untuk memastikan bahawa anda boleh membuat keputusan termaklum, sila baca Pernyataan Perlindungan Privasi (“Pernyataan”) ini untuk memahami pihak yang berkongsi Data Peribadi anda dengan kami dan tujuannya serta pilihan yang anda berkenaan dengan cara kami mengumpul dan menggunakan data peribadi anda. Kami berharap anda rasa selesa untuk menggunakan semua perkhidmatan berkaitan yang kami sediakan. 


Dengan terus menggunakan perkhidmatan kami, anda menunjukkan bahawa anda telah membaca dan memahami Pernyataan ini. Kami mungkin meminda Dasar ini dari semasa ke semasa, perubahan akan berkuat kuasa dari tarikh siaran dan menggantikan versi yang terdahulu. Versi yang dikemas kini akan disiarkan dalam laman web www.china-airlines.com dan/atau aplikasi kami serta tarikhnya akan terpapar supaya anda tahu kali terakhir Pernyataan tersebut dikemas kini.

1. Jenis data peribadi yang kami proses
2. Cara kami mengumpul data peribadi anda
3. Tujuan kami menggunakan data peribadi anda
4. Mendedahkan atau berkongsi data peribadi dengan pihak ketiga
5. Jaminan dan penyimpanan
6. Hak anda
7. Kanak-kanak bawah umur
8. Pengumpulan Alamat IP
9. Analisis Data dan Membuat Keputusan Automatik
10. Kemas kini data peribadi anda
11. Kemas kini kepada dasar dan pernyataan privasi
12. Hubungi kami
13. Pautan kepada laman web lain

Dasar dan Pernyataan ini diterjemahkan daripada bahasa Cina dan mungkin akan diterjemahkan kepada bahasa lain. Sekiranya terdapat sebarang perkara yang tidak konsisten antara versi Cina dan versi terjemahan Dasar dan Pernyataan ini, versi Cina akan mengatasinya.Notis untuk Penduduk Negeri A.S. Tertentu: Hak Privasi California

Notis untuk Penduduk Negeri A.S. Tertentu: Hak Privasi California

Akta Privasi Pengguna California ("CCPA") memberi sesetengah penduduk California hak berikut. Jika anda penduduk California, anda boleh membuat permintaan tertentu berkenaan dengan maklumat peribadi anda. Setakat yang terpakai untuk CCPA, kami akan mematuhi peraturan yang berkaitan sedemikian.

1. Maklumat tentang anda yang kami kumpulkan
2. Hak pengetahuan
3. Hak pemadaman
4. Hak penarikan diri daripada jualan: Jangan Jual Maklumat Peribadi Saya
5. Hak untuk tidak didiskriminasi
6. Cara menggunakan hak privasi CCPA anda