(Please select preffered language)
Main Content

Awards overdragen

Registratie van genomineerden

Registratie van genomineerden

1. Leden kunnen bonuspunten overdragen aan hun familieleden en vrienden. Ter bescherming van de voorrechten van het lidmaatschap moeten leden eerst het formulier 'Dynasty Flyer Aanvraag overdracht van bonuspunten' invullen en dit samen met een kopie van hun paspoort met handtekening (de handtekening moet identiek zijn aan de handtekening van het lid) per fax, e-mail of post verzenden aan een plaatselijke Hotline voor lidmaatschapservice van China Airlines. 

2. Leden die gebruik willen maken van het online overdragen van bonuspunten kunnen zich aanmelden bij Dynasty Flyer Services op de website van China Airlines om genomineerden te registreren. 

3. Ieder lid mag maximaal zes genomineerden tegelijk of afzonderlijk registreren. Elke ingeschreven kandidaat mag eenmaal per kalenderjaar vervangen worden. Alle genomineerden moeten lid zijn. De mijlen die als bonuspunten worden overgedragen kunnen niet worden gecombineerd met mijlen van andere account(s). 

4. Bij het registreren van genomineerden moeten leden mogelijk het formulier "Dynasty Flyer Aanvraag overdracht van bonuspunten" invullen. Het is niet nodig om alle zes personen tegelijk te nomineren. Het kan 3 werkdagen na aankomst op een servicekantoor van China Airlines duren voordat een eerste registratie wordt verwerkt. 

5. Vanaf het tweede jaar van inschrijving worden alle geregistreerde genomineerden van het voorgaande jaar automatisch opgenomen in de lijst van het lopende jaar. Deze kan één keer in hetzelfde kalenderjaar worden gewijzigd. Ter bescherming van de privileges van leden moeten leden die de eerder door hen geregistreerde genomineerde(n) willen wijzigen 30 dagen wachten voordat er bonuspunten kunnen worden overgedragen. 

6. De registratie van een lid jonger dan 12 jaar moet worden medeondertekend door een wettelijke voogd.

Aanvraag voor overdracht van bonuspunten

Aanvraag voor overdracht van bonuspunten

Leden dienen eerst te besluiten tot overdracht van bonuspunten over te gaan en moeten over voldoende mijlen beschikken in hun accounts. Vervolgens moeten ze het formulier "Dynasty Flyer Aanvraag overdracht van bonuspunten" invullen en samen met een kopie van hun paspoort of ID-kaart met handtekening per fax, e-mail of post verzenden aan een plaatselijke Member Service Hotline van China Airlines. De aanvraag tot overdracht duurt drie werkdagen om te verwerken.

Wanneer een aanvraag tot overdracht handmatig wordt verwerkt, worden verwerkingskosten ter grootte van 3000 mijlen afgetrokken van het account van het lid dat de overdracht aanvraagt.

Prijsaanvraagnummer

Prijsaanvraagnummer

• Na controle geeft China Airlines een "Overdrachtsverificatienummer" voor elke overdracht. De genomineerde kan dit nummer gebruiken voor een beloning in de vorm van een upgrade of een ticket. 

• Raadpleeg "Procedure voor het inwisselen van overgedragen bonuspunten" voor een beschrijving van het inwisselen.

• Voor het voltooien van de overdracht van bonuspunten is het "Overdrachtsverificatienummer" één jaar geldig en het moet door de genomineerde binnen de geldigheidstermijn worden gebruikt. Verzoeken om verlenging van de geldigheidsduur of restitutie van bonuspunten voor een verlopen overdracht worden niet geaccepteerd. 

• Genomineerden mogen de overgedragen bonuspunten niet opnieuw overdragen aan een derde persoon of combineren met hun eigen mijlen.

Overdracht annuleren

Overdracht annuleren

• Leden moeten toestemming hebben van de desbetreffende genomineerde om overgedragen bonuspunten te annuleren en toe te wijzen aan de oorspronkelijke voordrager, of om wijzigingen aan te brengen in de over te dragen bonuspunten. 

• De annulering moet worden voltooid binnen de looptijd van één jaar. Beide partijen (de voordrager en de genomineerde) moeten het formulier "Aanvraag overdracht bonuspunten Dynasty Flyer" invullen en ondertekenen en de annuleringsaanvraag samen met een fotokopie van de paspoorten of identiteitskaarten van beide partijen verzenden aan een lokale servicebalie van China Airlines. 

• Voor de annulering van de overdracht, moet de status van de overgedragen award 'niet gebruikt' zijn. Zodra het annuleringsproces is voltooid, worden de mijlen teruggegeven aan de voordrager, mits die nog geldig zijn op de dag van de annulering. 

• Als een genomineerde de overdracht wil wijzigen, moet deze eerst worden geannuleerd en opnieuw worden overgedragen door de voordrager. Wanneer een aanvraag tot annulering handmatig wordt verwerkt, worden verwerkingskosten ter grootte van 3000 mijlen afgetrokken van het account van het lid dat de annulering aanvraagt.

Online Service

Online Service

• We lanceren nu de online functie voor overdracht van awards voor meer handige diensten voor leden! Leden kunnen genomineerden registreren, de genomineerde wijzigen, awards overdragen en de overdracht van awards annuleren zonder dat 3000 van het mijlentegoed in rekening wordt gebracht als verwerkingskosten. 

• Om de belangen en rechten van leden te waarborgen is deze service alleen beschikbaar voor leden die een online overdracht van awards hebben aangevraagd. Leden die hiervoor in aanmerking willen komen, vullen het serviceformulier voor online overdracht van awards ('Award Transfer Online Service Form') in en verzenden dit samen met een kopie van hun identiteitsbewijs per fax, e-mail of post aan een plaatselijke hotline voor lidmaatschapservice van China Airlines. De verwerking van de online aanvraag duurt drie werkdagen. Zorg ervoor dat de ingediende stukken compleet zijn, anders kan de aanvraag niet worden ingewilligd.

Huis > Lid > Miles inwisselen >