1 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

กรณีฉุกเฉิน

แผนสำรองกรณีฉุกเฉินสำหรับความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ (Lengthy Tarmac Delay)

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของลูกค้า และเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพในกรณีที่เกิดความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ สายการบิน China Airlines ได้จัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉินสำหรับกรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ (Lengthy Tarmac Delay) นี้ขึ้นตามข้อบังคับการปกป้องสิทธิ์ของลูกค้าผู้ใช้บริการการขนส่งทางอากาศ (Air Consumer Protections) ที่มีการประกาศใช้โดยกรมการขนส่งของสหรัฐ แผนนี้จะถูกใช้สำหรับเที่ยวบินตามกำหนดการและเที่ยวบินเช่าเหมาลำของ China Airlines ที่เดินทางออกจากหรือไปยังสนามบินของสหรัฐเท่านั้น ฝ่ายควบคุมการบินของ China Airlines เป็นผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังความผิดปกติของเที่ยวบิน และเป็นผู้ประสานงานในการใช้แผนนี้
 1. China Airlines ไม่อนุญาตให้เครื่องบินจอดบนลานบินนานมากกว่าสี่ชั่วโมงโดยไม่ปล่อยให้ผู้โดยสารออกจากเครื่อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:
  • นักบินผู้รับผิดชอบเห็นว่ามีเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือความมั่นคงที่ทำให้เครื่องบินไม่สามารถออกจากตำแหน่งในลานบินเพื่อให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องได้ หรือ 
  • ฝ่ายควบคุมการจราจรการบินบอกนักบินผู้รับชอบว่าการกลับมาที่ประตูขึ้นเครื่องหรือไปยังจุดอื่น ๆ เพื่อปล่อยผู้โดยสารออกจากเครื่องนั้นจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการของสนามบินอย่างมาก
 2. ในกรณีที่เครื่องบินจำเป็นต้องจอดอยู่ในลานบิน China Airlines จะทำการเสิร์ฟอาหาร และน้ำดื่มในจำนวนที่เพียงพอภายในเวลาไม่เกินสองชั่วโมงหลังจากที่เครื่องออกจากประตูขึ้นเครื่องแล้ว (ในกรณีเที่ยวบินขาออก) หรือหลังจากที่เครื่องลงถึงพื้น (ในกรณีเที่ยวบินขาเข้า) ยกเว้นว่านักบินผู้รับผิดชอบจะเห็นว่ามีเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงที่จำเป็นต้องงดการให้บริการนั้น
 3. สายการบิน China Airlines จะมีห้องน้ำ และบริการทางการแพทย์ที่เพียงพอให้บริการตามความจำเป็นในขณะที่เครื่องยังคงจอดอยู่ในลานบิน
 4. สายการบิน China Airlines จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงเที่ยวบินที่มีความล่าช้าหลังจากเลยเวลาออกเครื่องตามตารางเวลาเดิมไปแล้ว 30 นาที (รวมเวลาการออกเครื่องที่เปลี่ยนไปที่ได้แจ้งให้ผู้โดยสารทราบก่อนที่จะขึ้นเครื่องแล้ว) และจะแจ้งหลังจากนั้นอีกทุก ๆ 30 นาทีว่าผู้โดยสารมีโอกาสที่จะลงจากเครื่องได้ที่จุดประตูขึ้นเครื่อง หรือที่จุดอื่น ๆ สำหรับปล่อยผู้โดยสารออกจากเครื่อง ทันทีที่มีโอกาสในการลงจากเครื่องได้
 5. ในขณะที่เครื่องเกิดความล่าช้าในลานบิน China Airlines จะแจ้งให้ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องทราบถึงสถานะของความล่าช้าทุก ๆ 30 นาทีรวมถึงสาเหตุของความล่าช้าด้วยในกรณีที่ทราบถึงสาเหตุนั้น
 6. China Airlines จะใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินแผนงานนี้
 7. แผนงานนี้จะได้รับการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สนามบิน (รวมถึงผู้ให้บริการอาคารผู้โดยสารด้วย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง), เจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ป้องกันชายแดนของสหรัฐ (Customs and Border Protection - CBP) และฝ่ายจัดการความปลอดภัยการขนส่ง (Transportation Security Administration - TSA) ที่ประจำอยู่ในแต่ละสนามบินที่ China Airlines ให้บริการ รวมถึงสนามบินในสหรัฐที่ใช้เป็นสนามบินสำหรับเปลี่ยนจุดลงจอดเป็นประจำด้วย

China Airlines มีให้บริการเที่ยวบินทดแทนสำหรับบางเที่ยวบิน โดยใช้หลักเที่ยวบินร่วมกับ Delta Air Lines ข้อตกลงเรื่องเที่ยวบินร่วมระหว่าง Delta Air Lines และ China Airlines ระบุไว้ว่าจะถือแผนสำรองกรณีฉุกเฉินสำหรับความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ของเที่ยวบินที่เป็นผู้ให้บริการเป็นแผนหลัก ในกรณีที่ต่างจากแผนของสายการบินที่เป็นผู้ทำการตลาด คุณสามารถดูแผนของ Delta Air Lines ได้ ที่นี่

แผนสำรองสำหรับการถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องในกรณีที่มีการขายตั๋วโดยสารเกิน

กรมการขนส่งสหรัฐมีข้อบังคับไว้ว่า: ในกรณีที่เกิดการขายตั๋วโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง สายการบินจะต้องถามหาผู้โดยสารที่เต็มใจจะสละสิทธิ์ก่อน และทำการชดเชยให้ผู้ที่สละสิทธิ์อย่างเหมาะสม ในกรณีที่ไม่มีผู้สละสิทธิ์มากพอ สายการบินจะสามารถปฏิเสธการขึ้นเครื่องของผู้โดยสารที่ไม่ได้สละสิทธิ์โดยดูจากลำดับการจองก่อนหลัง

 1. China Airlines จะไม่ทำการชดเชยให้ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่ที่จัดให้ผู้โดยสารนั้นช้ากว่าเที่ยวบินเดิมไม่เกินหนึ่งชั่วโมง และจะทำการจ่ายเงินเป็นจำนวน 200% ของมูลค่าตั๋วโดยสารขาเดียวเป็นค่าชดเชย (สูงสุด 675 ดอลลาร์สหรัฐ) ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่นั้นช้ากว่าเที่ยวบินเดิมหนึ่งถึงสี่ชั่วโมง
 2. China Airlines จะทำการจ่ายเงินเป็นจำนวน 400% ของมูลค่าตั๋วโดยสารขาเดียวเป็นค่าชดเชย (สูงสุด 1,350 ดอลลาร์สหรัฐ) ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่นั้นช้ากว่าเที่ยวบินเดิมเกินสี่ชั่วโมง
แผนนี้จะใช้เฉพาะกับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากสหรัฐ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งสหรัฐเท่านั้น

แผนสำรองสำหรับการยกเลิกเที่ยวบินและการพลาดเที่ยวบินต่อเครื่อง

 1. China Airlines จะไม่ปฏิเสธการขึ้นเครื่องของผู้โดยสารที่เดินทางคนเดียวที่เป็นผู้เยาว์และไม่สามารถดูแลตัวเองได้ หรือผู้โดยสารสูงอายุ
 2. สายการบิน China Airlines จะทำและจัดหาการเตรียมการดังต่อไปนี้ให้ผู้โดยสาร:
  • เปลี่ยนเที่ยวบินให้ผู้โดยสารไปที่จุดหมายปลายทางอย่างเร็วที่สุด หรือ
  • จัดเที่ยวบินถัดไปให้ในกรณีที่ผู้โดยสารสะดวกในการใช้เที่ยวบินนั้น หรือ
  • เสนอการคืนเงินเต็มจำนวนของเซ็กเตอร์นั้นให้ โดยไม่คิดค่าปรับหรือค่าจัดการใด ๆ หรือ
  • ให้บริการโทรศัพท์/โทรเลข/แฟ็กซ์ไปยังจุดหมายปลายทางของผู้โดยสาร
  • จัดหาเครื่องดื่ม อาหาร และโรงแรมที่พักให้ในระหว่างที่ผู้โดยสารต้องรอ ตามขั้นตอนปฏิบัติของ China Airlines
  • ให้เข้าใช้งานเลานจ์วีไอพีของสนามบิน
  • หากเป็นไปได้ เราจะทำการชดเชยการถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องให้
บ้าน > ข้อกำหนดและเงื่อนไข >