3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

ข้อบังคับของบริษัทที่สำคัญ

ข้อบังคับของบริษัท
● Articles of Associations (ข้อบังคับของบริษัท)Pdf

ระเบียบทางการเงิน
● Procedures Governing the Acquisition and Disposal of Assets (ขั้นตอนการควบคุมดูแลการซื้อขายสินทรัพย์)Pdf
● Operational Procedures for Lending Funds to Others (ขั้นตอนการกู้ยืมเงินลงทุน)Pdf
● Operational Procedures for Endorsements/Guarantees (ขั้นตอนการลงนามรับรอง)Pdf
● Operational Procedures for Derivatives Trading (ขั้นตอนการควบคุมดูแลธุรกรรมตราสารอนุพันธ์)Pdf

กฎระเบียบอื่น ๆ
● Rules of Procedure for Shareholders' MeetingsPdf
● Procedures Governing the Election of Directors (วิธีการเลือกตั้งผู้อำนวยการ)Pdf
● Code of Corporate GovernancePdf
● Ethical Corporate Management Best Practice PrinciplesPdf
● Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Best Practice PrinciplesPdf
● Employee Code of ConductPdf
● China Airlines Group Code of ConductPdf