(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ข้อบังคับของบริษัทที่สำคัญ

ข้อบังคับของบริษัท
● Articles of Associations (ข้อบังคับของบริษัท)

ระเบียบทางการเงิน
● Procedures Governing the Acquisition and Disposal of Assets (ขั้นตอนการควบคุมดูแลการซื้อขายสินทรัพย์)
● Operational Procedures for Lending Funds to Others (ขั้นตอนการกู้ยืมเงินลงทุน)
● Operational Procedures for Endorsements/Guarantees (ขั้นตอนการลงนามรับรอง)
● Operational Procedures for Derivatives Trading (ขั้นตอนการควบคุมดูแลธุรกรรมตราสารอนุพันธ์)

กฎระเบียบอื่น ๆ
● Rules of Procedure for Shareholders' Meetings
● Procedures Governing the Election of Directors (วิธีการเลือกตั้งผู้อำนวยการ)
● Code of Corporate Governance
● Ethical Corporate Management Best Practice Principles
● Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Best Practice Principles
● Employee Code of Conduct
● China Airlines Group Code of Conduct
● Procedures for Handling Material inside Information