2 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

บินสบาย กับบัตรเครดิต KTC กับส่วนลดสูงสุด 12%

ระยะเวลาโปรโมชั่น 01 มกราคม ถึง 31 ธันวามคม 2562

1. สิทธิเฉพาะ: บัตรเครดิต KTC ที่ออกจากประเทศไทยเท่านั้น
2. ส่วนลด 12% ในเส้นทางอมเริกา แคนาดา ทุกชั้นโดยสารของไชน่าแอร์ไลน์ที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เท่านั้น(ส่วนลดดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีสนามบิน)
3. ส่วนลด 8% ในเส้นทาง อื่นๆ ทุกชั้นโดยสารของไชน่าแอร์ไลน์ที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เท่านั้น(ส่วนลดดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีสนามบิน)
4. ไชน่าแอร์ไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** กรณีจองหลายเมืองและแวะพักให้ติดต่อที่สำนักงานไชน่า แอร์ไลน์