(Please select preffered language)
Main Content

Peraturan Penting Syarikat

Tataurusan Persatuan
● Tataurusan Persatuan

Peraturan Kewangan
● Prosedur yang Mengurus Tadbir Pemerolehan dan Pelupusan Aset
● Prosedur Operasi untuk Peminjaman Dana kepada Pihak Lain
● Prosedur Operasi untuk Endorsan/Jaminan
● Prosedur Operasi untuk Perdagangan Terbitan

Peraturan Lain
● Peraturan Prosedur untuk Mesyuarat Pemegang Saham
● Prosedur yang Mengurus Tadbir Pelantikan Pengarah
● Kod Urus Tadbir Korporat
● Prinsip Amalan Terbaik Pengurusan Korporat Beretika
● Prinsip Amalan Terbaik Pembangunan Lestari dan Tanggungjawab Sosial Korporat
● Tatakelakuan Pekerja
● Tatakelakuan Kumpulan China Airlines
● Procedures for Handling Material inside Information